O soutěži
Pravidla soutěže Princezna České republiky 2018

PRAVIDLA SOUTĚŽE

A/ PREAMBULE

I. Soutěž Princezna České republiky je originální celorepublikový projekt, který dává příležitost mladým sympatickým slečnám rozvíjet nejen jejich talent, ale také jejich osobní růst. Spojením krásy a sportu se snaží propagovat aktivní životní styl, podněcovat slečny ke zdravému způsobu života a zvyšovat jejich sebedůvěru. V rámci celého průběhu přináší do života slečnám více odvahy, pozitivní energie, pokory, úcty a cílevědomosti na cestě za jejich sny. Přihlásit se můžou všechny slečny, které se věnují tanci, sportu, herectví, zpěvu, pro které je pohyb přirozenou součástí života.

II. Soutěž vyhlašuje Dívka České republiky, s. r. o., Merhautova 428/2, Brno, 613 00, IČO: 05611091 (dále jen „vyhlašovatel“).

III. Tato obecně závazná pravidla soutěže Princezna České republiky pro ročník 2018 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.


B/ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

I. Soutěž je oficiálně vyhlášena 1. prosince 2017. Registrace účastnic soutěže bude probíhat od tohoto dne (1. prosince 2017) do 31. března 2018 prostřednictvím internetových stránek soutěže https://www.princeznaceskerepubliky.cz/registrace.

II. Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. „C“ těchto Pravidel.

III. Soutěž probíhá ve čtyřech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

a. Základní kolo (registrace přes web www.princeznaceskerepubliky.cz)

b. Semifinále (neveřejné kolo pro vybrané účastnice základního kola)

c. Soustředění finalistek (příprava vybraných slečen ze semifinále na finálový galavečer)

d. Finálový galavečer (vyhlášení vítězek)


C/ PODMÍNKY PRO ÚČASTNICE, SEMIFINALISTKY, FINALISTKY

I. Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole soutěže (dále jen „Účastnice“).

II. Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v semifinále soutěže (dále jen „Semifinalistka“).

III. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále soutěže (dále jen „Finalistka“).

IV. Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Účastnice“):

a. v den konání finálového galavečera 27. 9. 2018 splňovat věk 7 – 9 let

b. trvalý pobyt na území České republiky

c. neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Princezna České republiky

d. podepsané prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly zákonným zástupcem Účastnice

e. vyplněná přihláška na internetových stránkách soutěže Princezna České republiky a v ní jméno a příjmení účastnice, její datum narození, bydliště, kontaktní telefon a email na jednoho z rodičů + nahrát na ulozto.cz nebo na uschovna.cz své dvě fotografie (portrét, postava) a video své volné disciplíny v délce min. 30 sekund (video může být amatérské, natočené na telefon nebo fotoaparát – z vystoupení, tréninku, soutěže, atd.) – odkaz na nahrané fotografie a video vložit do přihlášky

V. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.


D/ ZÁKLADNÍ KOLA

I. Základní kolo soutěže Princezna České republiky 2018 proběhne online formou, kdy každá účastnice je povinna zaslat přihlášku přes internetové stránky soutěže. Na začátku měsíce dubna vybere odborná porota složená s organizátorů a partnerů soutěže semifinalistky. Jejich počet bude záležet na počtu přihlášených dívek.

II. Slečny se mohou hlásit od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018.

III. Přihlášku je nutné vyplnit na https://www.princeznaceskerepubliky.cz/registrace.


E/ SEMIFINÁLE

I. Semifinále kategorie Princezna proběhne v úterý 17. 4. 2018 v Hotelu Sladovna v Černé Hoře. Semifinalistky budou obeznámeny o tomto termínu i emailem, a to nejpozději 8. 4. 2018. V rámci tohoto oznámení budou vybraným Semifinalistkám předány i podrobné informace o průběhu Semifinále (dále jen „Semifinále“).

II. Před semifinále je každá Semifinalistka povinna poslat podkladovou hudbu ke své volné disciplíně v délce max. 1 minuty, a to nejpozději do neděle 15. 4. 2018 na email info.divkacr@gmail.com.

III. Při semifinále je Semifinalistka povinna při sobě mít:

a. zákonného zástupce

b. rekvizity, hudbu a jiné náležitosti pro svou volnou disciplínu

c. další náležitosti uvedené v e-mailu (dle čl. E odst. I)

IV. Ze semifinále postupuje do finále celkem šest Finalistek v kategorii Princezna České republiky. Výběr Finalistek provádí porota. Porota předá své rozhodnutí o postupu do finále vybraným Finalistkám ústně, a to v den konání semifinále. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

V. Po vyhlášení postupujících Finalistek obdrží každá dva stejnopisy Rezervační dohody. Oba stejnopisy Rezervační dohody musí zákonný zástupce Finalistky opatřit svým podpisem, a to přímo na místě v den konání Semifinále. Podepsání těchto smluv je podmínkou účasti ve Finále (dále jen ve „Finále“). V případě, že zákonný zástupce Finalistky tuto Rezervační dohodu nepodepíše, je Finalistka automaticky vyřazena ze Soutěže a na její místo nastupuje Náhradnice, kterou určí porota.

VI. Semifinále je neveřejné! Účastnit se ho můžou pouze semifinalistky, organizační tým, porota a hosté z řad partnerů soutěže. Semifinále není přístupné rodičům semifinalistek ani jiným rodinným příslušníkům.


F/ SOUSTŘEDĚNÍ FINALISTEK

I. Každá Finalistka je povinna zúčastnit se všech vypsaných soustředění vyhlášených pořadatelem soutěže, které jsou součástí důležité přípravy pro Finálový Galavečer.

II. Zákonný zástupce každé Finalistky musí před soustředění vždy vyplnit dle pokynů pořadatele a mít s sebou na soustředění:

a. kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii Účastnice

b. podepsanou plnou moc

c. potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti

d. souhlas s ošetřením nezletilé osoby

III. Termíny soustředění pro kategorii Princezna a povinné akce:

a. 6. – 7. 6. 2018 – Hotel Lysice, Lysice

b. 31. 7. – 2. 8. 2018 – Hotel Sladovna, Černá Hora

c. 8. 9. 2017 – Den pro děti v Nemocnici Blansko

d. 25. – 26. 9. 2018 – Hotel Sladovna, Černá Hora

e. 27. 9. 2018 – Finálový galavečer Dívka a Princezna České republiky 2018, Boby centrum Brno

f. 19. 10. 2018  – Focení vítězek Dívka a Princezna ČR 2018, Brno

IV. V případě neúčasti na jednom ze soustředění nebo na povinné akci má Vyhlašovatel právo Finalistku vyřadit ze soutěže a její místo nahradit Náhradnicí, kterou určí porota.


G/ FINÁLOVÝ GALAVEČER

I. Finálový galavečer proběhne ve čtvrtek 27. 9. 2018 od 19:30 hodin v Boby centru v Brně, za účasti partnerů soutěže, odborné poroty a významných hostů. Bojovat o titul bude 6 finalistek kategorie Princezna (7-9 let) a 8 finalistek kategorie Dívka (16-22 let).

II. Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Finále včas, bude vyloučena s okamžitou platností a účinností ze Soutěže.

III. Pro finále si Finalistka s sebou přinese náležitosti uvedené v emailu.

IV. Ve finále jsou zvoleny:

a. Princezna České republiky Sympatie 2018

b. Princezna České republiky Tvář 2018

c. Princezna České republiky Talent 2018

d. Princezna České republiky Model 2018

e. 3. Princezna České republiky 2018

f. 2. Princezna České republiky 2018

g. Princezna České republiky 2018

V. Vyhlášení všech titulů (vyjma titulu Sympatie) probíhá volbou Poroty, která se skládá z partnerů soutěže, organizačního týmu a významných hostů. Titul Sympatie probíhá volbou online hlasování na internetových stránkách www.divkaceskerepubliky.cz, facebookových stránkách Soutěže a na webových stránkách mediálních partnerů.

VI. Vedení soutěže Princezna České republiky si vyhrazuje právo udělit v rámci Finálového galavečera více titulů, než je vypsáno ve čl. G odst. IV.

VII. Všechny Finalistky jsou povinny zúčastnit se po skončení Finálového galavečera také VIP rautu.


H/ CENY A DARY

I. Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

II. Soutěžící svojí účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.

III. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

IV. Podmínky poskytnutí cen a darů budou blíže specifikovány ve smlouvách uzavíraných mezi vyhlašovatelem a Semifinalistkami resp. Finalistkami.

V. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. Dívka České republiky nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.

VI. Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.


CH/ OBECNÁ USTANOVENÍ

I. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

II. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

III. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

V Brně, dne 1. 12. 2017.

Novinky a aktuality

 • Startuje nový ročník Dívka a Princezna České republiky

  1.12.2017

  Začíná nový, již 9. ročník soutěže Dívka České republiky. Jedná se o originální celorepublikový projekt, který dává příležitost mladým sympatickým slečnám rozvíjet jejich talent a osobní růst. Spojením krásy a sportu se snaží propagovat aktivní životní styl, podněcovat slečny ke zdravému způsobu života a zvyšovat jejich sebedůvěru. V průběhu soutěže přináší do života slečnám více odvahy, pozitivní energie, pokory, úcty a cílevědomosti na cestě za jejich sny.

 • Rozhovor s novou Princeznou České republiky pro Aerobic.cz

  28.10.2017

  Devítiletá Melanie Mařanová z Brna je novou Princeznou České republiky. Titul získala na finálovém galavečeru, který se konal ve středu večer v Laser show hall Boby centra v Brně. Přinášíme Vám krátký rozhovor s vítězkou za jehož zprostředkování děkujeme mamince Melanie.

 • Videoklip Dívka a Princezna České republiky 2017

  10.10.2017

  A je to tady! Videoklip finalistek Dívka a Princezna České republiky 2017, který měl premiéru na finálovém galavečeru 27.9.2017 v brněnském Boby centru. Přátelství, zážitky, pozitivní energie, jeden tým. Přesně tato slova vyjadřují průběh celé soutěže Dívka a Princezna České republiky a vztah mezi organizačním týmem, finalistkami i všemi partnery a sponzory. Videoklip pod taktovkou režiséra Víti Šarouna a kameramana Bronislava Šmatery vznikl v krásném Hotelu Sladovna v Černé Hoře.

 • Princeznou České republiky 2017 je Melanie Mařanová

  3.10.2017

  Devítiletá Melanie Mařanová z Brna je novou Princeznou České republiky. Titul získala na finálovém galavečeru, který se konal ve středu večer v Laser show hall Boby centra v Brně. Součástí akce, na kterou zavítalo téměř devět stovek návštěvníků, byla nejen soutěž osmi krásných finalistek hlavní kategorie ve věku 16 až 22 let a malých Princezen ve věku 7 až 9 let, ale také vystoupení zpěváků Terezy Kerndlové a Pavla Callty.

archiv

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

Hotel Sladovna Zoner Photo Studio

HLAVNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Mango de Coco

oficiální kadeřnictví soutěže

Artistry logo

oficiální kosmetika soutěže

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

My Face Aerobik.cz

Registrace

Registrace

Registrace do 9. ročníku soutěže Princezna České republiky 2018 bude probíhat již od 1.12.2017.