O soutěži
Pravidla soutěže Princezna České republiky 2018

PRAVIDLA SOUTĚŽE

A/ PREAMBULE

I. Soutěž Princezna České republiky je originální celorepublikový projekt, který dává příležitost mladým sympatickým slečnám rozvíjet nejen jejich talent, ale také jejich osobní růst. Spojením krásy a sportu se snaží propagovat aktivní životní styl, podněcovat slečny ke zdravému způsobu života a zvyšovat jejich sebedůvěru. V rámci celého průběhu přináší do života slečnám více odvahy, pozitivní energie, pokory, úcty a cílevědomosti na cestě za jejich sny. Přihlásit se můžou všechny slečny, které se věnují tanci, sportu, herectví, zpěvu, pro které je pohyb přirozenou součástí života.

II. Soutěž vyhlašuje Dívka České republiky, s. r. o., Merhautova 428/2, Brno, 613 00, IČO: 05611091 (dále jen „vyhlašovatel“).

III. Tato obecně závazná pravidla soutěže Princezna České republiky pro ročník 2018 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.


B/ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

I. Soutěž je oficiálně vyhlášena 1. prosince 2017. Registrace účastnic soutěže bude probíhat od tohoto dne (1. prosince 2017) do 31. března 2018 prostřednictvím internetových stránek soutěže https://www.princeznaceskerepubliky.cz/registrace.

II. Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. „C“ těchto Pravidel.

III. Soutěž probíhá ve čtyřech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

a. Základní kolo (registrace přes web www.princeznaceskerepubliky.cz)

b. Semifinále (neveřejné kolo pro vybrané účastnice základního kola)

c. Soustředění finalistek (příprava vybraných slečen ze semifinále na finálový galavečer)

d. Finálový galavečer (vyhlášení vítězek)


C/ PODMÍNKY PRO ÚČASTNICE, SEMIFINALISTKY, FINALISTKY

I. Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole soutěže (dále jen „Účastnice“).

II. Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v semifinále soutěže (dále jen „Semifinalistka“).

III. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále soutěže (dále jen „Finalistka“).

IV. Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Účastnice“):

a. v den konání finálového galavečera 27. 9. 2018 splňovat věk 7 – 9 let

b. trvalý pobyt na území České republiky

c. neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Princezna České republiky

d. podepsané prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly zákonným zástupcem Účastnice

e. vyplněná přihláška na internetových stránkách soutěže Princezna České republiky a v ní jméno a příjmení účastnice, její datum narození, bydliště, kontaktní telefon a email na jednoho z rodičů + nahrát na ulozto.cz nebo na uschovna.cz své dvě fotografie (portrét, postava) a video své volné disciplíny v délce min. 30 sekund (video může být amatérské, natočené na telefon nebo fotoaparát – z vystoupení, tréninku, soutěže, atd.) – odkaz na nahrané fotografie a video vložit do přihlášky

V. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.


D/ ZÁKLADNÍ KOLA

I. Základní kolo soutěže Princezna České republiky 2018 proběhne online formou, kdy každá účastnice je povinna zaslat přihlášku přes internetové stránky soutěže. Na začátku měsíce dubna vybere odborná porota složená s organizátorů a partnerů soutěže semifinalistky. Jejich počet bude záležet na počtu přihlášených dívek.

II. Slečny se mohou hlásit od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018.

III. Přihlášku je nutné vyplnit na https://www.princeznaceskerepubliky.cz/registrace.


E/ SEMIFINÁLE

I. Semifinále kategorie Princezna proběhne v úterý 17. 4. 2018 v Hotelu Sladovna v Černé Hoře. Semifinalistky budou obeznámeny o tomto termínu i emailem, a to nejpozději 8. 4. 2018. V rámci tohoto oznámení budou vybraným Semifinalistkám předány i podrobné informace o průběhu Semifinále (dále jen „Semifinále“).

II. Před semifinále je každá Semifinalistka povinna poslat podkladovou hudbu ke své volné disciplíně v délce max. 1 minuty, a to nejpozději do neděle 15. 4. 2018 na email info.divkacr@gmail.com.

III. Při semifinále je Semifinalistka povinna při sobě mít:

a. zákonného zástupce

b. rekvizity, hudbu a jiné náležitosti pro svou volnou disciplínu

c. další náležitosti uvedené v e-mailu (dle čl. E odst. I)

IV. Ze semifinále postupuje do finále celkem šest Finalistek v kategorii Princezna České republiky. Výběr Finalistek provádí porota. Porota předá své rozhodnutí o postupu do finále vybraným Finalistkám ústně, a to v den konání semifinále. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

V. Po vyhlášení postupujících Finalistek obdrží každá dva stejnopisy Rezervační dohody. Oba stejnopisy Rezervační dohody musí zákonný zástupce Finalistky opatřit svým podpisem, a to přímo na místě v den konání Semifinále. Podepsání těchto smluv je podmínkou účasti ve Finále (dále jen ve „Finále“). V případě, že zákonný zástupce Finalistky tuto Rezervační dohodu nepodepíše, je Finalistka automaticky vyřazena ze Soutěže a na její místo nastupuje Náhradnice, kterou určí porota.

VI. Semifinále je neveřejné! Účastnit se ho můžou pouze semifinalistky, organizační tým, porota a hosté z řad partnerů soutěže. Semifinále není přístupné rodičům semifinalistek ani jiným rodinným příslušníkům.


F/ SOUSTŘEDĚNÍ FINALISTEK

I. Každá Finalistka je povinna zúčastnit se všech vypsaných soustředění vyhlášených pořadatelem soutěže, které jsou součástí důležité přípravy pro Finálový Galavečer.

II. Zákonný zástupce každé Finalistky musí před soustředění vždy vyplnit dle pokynů pořadatele a mít s sebou na soustředění:

a. kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii Účastnice

b. podepsanou plnou moc

c. potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti

d. souhlas s ošetřením nezletilé osoby

III. Termíny soustředění pro kategorii Princezna a povinné akce:

a. 6. – 7. 6. 2018 – Hotel Lysice, Lysice

b. 31. 7. – 2. 8. 2018 – Hotel Sladovna, Černá Hora

c. 8. 9. 2017 – Den pro děti v Nemocnici Blansko

d. 25. – 26. 9. 2018 – Hotel Sladovna, Černá Hora

e. 27. 9. 2018 – Finálový galavečer Dívka a Princezna České republiky 2018, Boby centrum Brno

f. 19. 10. 2018  – Focení vítězek Dívka a Princezna ČR 2018, Brno

IV. V případě neúčasti na jednom ze soustředění nebo na povinné akci má Vyhlašovatel právo Finalistku vyřadit ze soutěže a její místo nahradit Náhradnicí, kterou určí porota.


G/ FINÁLOVÝ GALAVEČER

I. Finálový galavečer proběhne ve čtvrtek 27. 9. 2018 od 19:30 hodin v Boby centru v Brně, za účasti partnerů soutěže, odborné poroty a významných hostů. Bojovat o titul bude 6 finalistek kategorie Princezna (7-9 let) a 8 finalistek kategorie Dívka (16-22 let).

II. Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Finále včas, bude vyloučena s okamžitou platností a účinností ze Soutěže.

III. Pro finále si Finalistka s sebou přinese náležitosti uvedené v emailu.

IV. Ve finále jsou zvoleny:

a. Princezna České republiky Sympatie 2018

b. Princezna České republiky Tvář 2018

c. Princezna České republiky Talent 2018

d. Princezna České republiky Model 2018

e. 3. Princezna České republiky 2018

f. 2. Princezna České republiky 2018

g. Princezna České republiky 2018

V. Vyhlášení všech titulů (vyjma titulu Sympatie) probíhá volbou Poroty, která se skládá z partnerů soutěže, organizačního týmu a významných hostů. Titul Sympatie probíhá volbou online hlasování na internetových stránkách www.divkaceskerepubliky.cz, facebookových stránkách Soutěže a na webových stránkách mediálních partnerů.

VI. Vedení soutěže Princezna České republiky si vyhrazuje právo udělit v rámci Finálového galavečera více titulů, než je vypsáno ve čl. G odst. IV.

VII. Všechny Finalistky jsou povinny zúčastnit se po skončení Finálového galavečera také VIP rautu.


H/ CENY A DARY

I. Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

II. Soutěžící svojí účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.

III. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

IV. Podmínky poskytnutí cen a darů budou blíže specifikovány ve smlouvách uzavíraných mezi vyhlašovatelem a Semifinalistkami resp. Finalistkami.

V. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. Dívka České republiky nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.

VI. Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.


CH/ OBECNÁ USTANOVENÍ

I. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

II. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

III. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

V Brně, dne 1. 12. 2017.

Novinky a aktuality

 • Další úspěch naší malé baletky Nelinky Bačovské

  18.2.2018

  V polovině února se Nelinka Bačovská, 2. Princezna České republiky 2017 zúčastnila baletní kvalifikační soutěže pro Českou republiku v Selbu v Německu, kde uspěla a v červnu ji čeká mezinárodní finále soutěže Dance World Cup ve Španělsku. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

 • Princezna České republiky 2017 s rodinkou na Čeladence

  15.2.2018

  Melanie Mařanová, úřadující Princezna České republiky 2017, si užila další ze svých výher. Pobyt na Hotelu Čeladenka strávila společně se svou maminkou a starší sestrou, která ji do soutěže přihlásila. Mimo to vyrazili také na výlet do nedalekého Polska a setkali se také s Klárkou Závodnou, 3. Princeznou České republiky 2017 a její maminkou.

 • Děkujeme za zážitky, úsměvy a povzbuzení řekli rodiče Nelinky B.

  8.2.2018

  Milý týme, dívky, princezny, hned na začátku musíme uvést, že nás vlastně mrzí, že je již po soutěži. My, rodiče malé princezny, již známe z vyprávění celý štáb, víme, že je vše vždy do detailů připraveno, o Nelinku bylo skvěle postaráno a ona si vše kolem soutěže čím dál více užívala. Za chvíli to bude pět měsíců od finálového večera, ale u nás se vzpomíná prakticky denně, Nela chodí na zumbu v novém dresíku, nosí oblečení MET, baletní věci má jedině v batůžku se jménem a nápisem Princezna 2017, fotí s novým foťákem a s korunou by nejraději i spala. Na všechny ráda vzpomíná a úplně všechny moc a moc pozdravuje.

 • Maminka Princezny České republiky 2017 a její hodnocení soutěže

  30.1.2018

  Do soutěže "Princezna České republiky 2017" přihlásila moji dceru Melanii Mařanovou její dospělá sestra, která už je také maminkou a má roční dcerku. Zpočátku jsem nebyla z tohoto kroku vůbec nadšená, ale když jsem postupem času viděla, jak si Melanie přípravu na soutěž užívá a jak ji aktivity související se soutěží baví, nakonec jsem tento krok vnímala velmi pozitivně a byla jsem ráda, že postoupila až do finále.

archiv

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

Hotel Sladovna Zoner Photo Studio

HLAVNÍ PARTNEŘI

ana Multisport Multisport eventphoto.cz

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Artistry logo

Oficiální fotograf soutěže

Artistry logo

Oficiální kameraman soutěže

Mango de Coco

Oficiální kadeřnictví soutěže

Artistry logo

Oficiální kosmetika soutěže

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

My Face

Hlavní mediální partner

Aerobik.cz

PARTNEŘI

My Face

Registrace

Registrace

Registrace do 9. ročníku soutěže Princezna České republiky 2018 bude probíhat již od 1.12.2017.